Reglement

Om het evenement goed te laten verlopen en om het iedereen naar zijn/haar zin te laten hebben, zijn de volgende regels van toepassing tijdens het evenement. Deelnemers gaan bij inschrijving akkoord met dit reglement.

Wie zich niet aan deze regels houdt, krijgt een waarschuwing, of zal worden verwijderd en zal verdere toegang tot dit evenement worden ontzegd.

In ’t kort

 • Respect voor anderen hun materiaal.
 • Respect voor de/je buren.
 • Zoveel mogelijk games op voorhand downloaden. Er is internet maar niet onbeperkt in bandbreedte.
 • Eigen drank mag, maar we houden alles binnen de perken en hebben liever dat alcoholische dranken aan de bar gekocht worden.
 • De Belgische wetgeving is van toepassing.
 • Het zaalreglement is van toepassing.

In het lang

Deze lange proza dient vooral om onszelf in te dekken zodat we bij problemen zonder zorgen de toegang kunnen ontzeggen.

Algemeen

De organisatie zet een evenement op voor het plezier van alle deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de beheerder van het gebouw, de directe omgeving en de organisatie geen last ondervinden.

Naast het algemene reglement van @LANtis dient de deelnemer zich ook te houden aan het zaalreglement van de zaaleigenaar. In geval van tegenstrijdigheden zal het zaalreglement primeren op het algemeen reglement. Indien de deelnemer een inbreuk begaat op het algemene reglement of het zaalreglement, zal de deelnemer individueel verwittigd worden. Bij een ernstige inbreuk kan de deelnemer de toegang tot de lanparty worden ontzegd, zonder teruggave van de entreeprijs. Indien er een misdrijf wordt gepleegd, zal de politie worden gewaarschuwd.

Gedrag

 • Roken in welke vorm ook (bv. sigaretten, E-sigaretten,…) is verboden in de gebouwen waar het evenement plaatsvindt. Roken is enkel toegestaan buiten de lokalen mits gebruik te maken van de daarvoor voorziene asbakken.
 • Drugs zijn onder alle omstandigheden verboden.
 • Alcoholgebruik is enkel toegestaan voor meerderjarigen zolang het binnen de grenzen van het aanvaardbare blijft.
 • Zowel het aanzetten tot als tonen van afbeeldingen of films in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn verboden.
 • Het gebruik van speakers is niet toegelaten om overlast te vermijden. De deelnemer dient gebruik te maken van een zelf voorziene hoofdtelefoon of headset.
 • De deelnemer dient de zelfgemaakte rommel op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalcontainers/-bakken of vuilniszakken.
 • Gemorst eten of drinken dient onmiddellijk opgekuist te worden. Hiervoor kan de deelnemer de organisatie om hulp vragen.
 • Cheaten of oneerlijk deelnemen aan het evenement is verboden.
 • Gelieve eigen drank binnen de perken te houden (maximum 1,5 liter eigen drank, enkel niet-alcoholisch). Eigen alcoholische drank meebrengen is niet toegelaten. De organisatie voorziet zowel in kwalitatieve catering aan bodemprijzen als animatie aan de toog.

Materiaal

Enkel het gebruik van een eigen computer of laptop, beeldscherm, toetsenbord, muis, headset is toegestaan. Het gebruik van ander elektrisch materiaal is verboden o.a. microgolfovens, ijskasten, UPS-en, … De deelnemer is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle meegebrachte materialen. Het opzetten van eigen server(s) binnen het netwerk van @LANtis zonder uitdrukkelijke toestemming van @LANtis is niet toegelaten. Bij constatering van gebruik van niet toegestaan (al dan niet) elektrisch materiaal zal dit in beslag genomen worden door de organisatie tot na afloop van het evenement. De deelnemer kan uitgesloten worden van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs, indien niet akkoord met vooropgestelde handelingen.

Het aansluiten van een computer of andere spullen op het netwerk of stroomnet, dat beschikbaar wordt gesteld door de organisatie, is volledig op eigen risico van de deelnemer.

Vernielingen/schade

De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade/vernielingen toegebracht aan de organisatie, haar netwerk, het stroomnet, de locatie (zaal en infrastructuur), materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie, eventuele internetprovider en andere externe partijen (mede-deelnemers, derden, …).

@LANtis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel directe als indirecte, aan personen, al dan niet deelnemers, of materialen (hier inbegrepen hard- en software) als gevolg van het deelnemen aan @LANtis en haar bijhorende wedstrijden. Dit geldt eveneens voor technische storingen en/of mankementen in de hard- of software, of van @LANtis waardoor deelname aan de wedstrijd tijdelijk ofwel niet mogelijk is, onderbroken wordt of heel moeilijk verloopt.

@tLANtis is niet verantwoordelijk voor ongeval, verlies of diefstal. Elke deelnemer ziet af van elk verhaal tegen @LANtis en tegen de organisatoren in dit verband.

Illegale Software en bestanden en andere materialen

Als deelnemer is het verboden illegale software en bestanden mee te nemen naar het evenement, alsook andere illegale materialen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk hiervoor. Bij constatering van verspreiding/distributie van illegale bestanden (‘warez’) of andere illegale materialen wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs.

Bij het akkoord gaan met dit reglement verbindt de deelnemer zich ertoe de organisatoren toegang te verlenen tot elke ruimte voor de opslag van gegevens toegankelijk van op zijn harde schijf of andere opslagmedia. De deelnemer is ervan verwittigd dat hij de nodige maatregelen moet treffen om zijn persoonsgegevens te bewaren vooraleer de zaal te betreden.

Servers en netwerkservices

Het is verboden servers of diensten op het netwerk in te stellen zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisatoren. Worden onder andere als diensten beschouwd, het delen van hulpmiddelen zoals gedeelde repertoriums (‘shares’), peer2peer-functionaliteiten etc.

Internet

De toegang tot het internet is beperkt tot de behoeften van de spelen en/of chatprogramma′s met als doel chatten (woordenwisseling via het internet). Het gebruik van de infrastructuur die de deelnemers ter beschikking wordt gesteld biedt toegang tot het internet m.b.v. een firewall. De deelnemer is ervan verwittigd dat de sporen van activiteit van die firewall door de organisatoren wordt bewaard en aan de gerechtelijke overheid worden meegedeeld in geval van overtreding.

Vrijwaring

De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement.

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de deelnemer.

Machtiging tot het doen van onderzoek

De organisatie behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van de organisatie worden onderzocht.

De deelnemer machtigt de organisatie hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende misdrijven, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere Internetproviders of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien. Bij een dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld de gebruikersnaam, het IP-adres of andere identificerende informatie over een deelnemer worden doorgegeven. Dit alles met inachtname van de wettelijke privacyregelgeving.
De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij consulteert, opvraagt of doorstuurt. @LANtis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via het netwerk en de infrastructuur van @LANtis . Als het netwerk en infrastructuur van @LANtis gebruikt wordt op enige wijze die in strijd zou zijn met onderhavig reglement en al haar voorwaarden, of met andere geldende voorschriften, zullen de noodzakelijke maatregelen genomen worden teneinde de inbreuk stop te zetten en heeft @LANtis het recht om naar eigen oordeel de deelnemer onmiddellijk uit te sluiten en te verwijderen, zonder verwijl en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat @LANtis tot enige schadevergoeding gehouden is.

Elke deelnemer is aansprakelijk en zal @LANtis schadeloosstellen voor alle kosten en schade die voortvloeien uit het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het netwerk en infrastructuur door de deelnemer of door een derde partij en is tevens verplicht @LANtis te vrijwaren tegen vorderingen van derden, daarbij inbegrepen vorderingen naar aanleiding van gebruik niet conform aan onderhavig reglement. Deze clausule is eveneens van toepassing indien de deelnemer gegevens verspreid of toegankelijk maakt op onrechtmatige wijze of met inbreuk op de rechten van derden, zoals intellectuele rechten en naburige rechten. De deelnemer vrijwaart @LANtis voor elke vordering van derden in dit verband.

@LANtis en/of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via haar netwerk. Het netwerk en infrastructuur van @LANtis mag uitsluitend worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden. Het is onder meer ten strengste verboden om een verbinding te maken of om materiaal te zenden, ontvangen, uploaden of downloaden, gebruiken of hergebruiken:

 • waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, de verspreiding of het gebruik bedreigend, obsceen of frauduleus is;
 • dat inbreuk pleegt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, rechten van derden of wettelijke bepalingen
 • dat een misdrijf vormt of een inbreuk op een rechterlijk bevel, een overheidsbesluit of enigerlei andere illegale handeling vormt.

Het is verboden het netwerk en infrastructuur van @LANtis te gebruiken voor elke actie die leidt tot:

 • de illegale of zonder toestemming genomen toegang tot de gegevens van de verbonden netwerken
 • de aantasting of het in gevaar brengen van de goede werking van het IP-netwerk en infrastructuur
 • het in gevaar brengen van of de aantasting van de integriteit van computergegevens of de beschadiging of vernietiging van de informaticagegevens of van hun betrouwbaarheid
 • het in gevaar brengen van of de aantasting van de privacy van derden in het algemeen of van andere deelnemers van het netwerk in het bijzonder.

Het is verboden om illegale software en bestanden binnen te brengen of te gebruiken alsook enig ander materiaal dat illegaal is of inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden. Elke deelnemer vrijwaart @LANtis voor elke vordering van derden in dit verband. @LANtis is niet aansprakelijk voor inbreuken die deelnemers plegen via haar netwerk of infrastructuur. Elke deelnemer is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik ervan.

De deelnemer erkent dat @LANtis niet in staat is de inhoud van de op haar server(s) en op de verschillende plaatsen geplaatste informatie te controleren. De deelnemer is en blijft alleen verantwoordelijk voor de inhoud van alle uitgewisselde gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze en de gevolgen van het plaatsen van links naar andere servers of PC’s. Elke deelnemer vrijwaart @LANtis voor elke vordering en schade dienaangaande van derden. @LANtis

Daar de organisator netwerkbeheerder is, kan hij technische tests uitvoeren om de veiligheid ervan te vrijwaren. Die tests kunnen betrekking hebben op het nazicht van de op elke computer geopende TCP/IP-poorten.

De deelnemer verbindt zich er toe dat de organisatoren ten allen tijde het door de netwerkkaart gebruikte MAC-adres van de deelnemer moet kunnen raadplegen. Hij verbindt zich ertoe dit niet te wijzigen, noch het door de organisator manueel of automatisch toegekende IP-adres te wijzigen. De wijziging van die parameters is een schending van het reglement en vormt een reden tot uitsluiting van het evenement.

Het gebruik van softwaremiddelen om de diensten vast te stellen die toegankelijk zijn op de computers die aangesloten zijn op het netwerk is strikt beperkt tot de organisatoren. Het gebruik van zulke software door een deelnemer vormt een reden tot uitsluiting.

Elke applicatie die het netwerk en infrastructuur overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke manier dan ook, zal worden beschouwd als een potentieel offensief gebruik van het netwerk en infrastructuur (overspoelen en weigeren van service) en is verboden. De deelnemer zal geen informaticapiraterij of hacking plegen tegenover het systeem van @LANtis en hun leveranciers, of tegenover enig ander systeem.

Veiligheid

Tijdens het evenement zal de crew van de organisatie toezicht houden in de zaal om de algemene veiligheid te waarborgen. Zij zullen eveneens controle houden op de naleving van dit reglement. Bij inbreuken hierop zullen zij de betrokken deelnemer verwittigen en indien nodig een sanctie opleggen o.a. uitsluiting van het evenement, geen teruggave entreeprijs, …

De crewleden vormen het eerste aanspreekpunt en zullen helpen/ingrijpen waar nodig.